A hónap üzenete: 

„Építsük fel a szeretet civilizációját!” (Szent II. János Pál pápa)

 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 


 


 


 

 

 

 


A húsvéti szent háromnap családegyházi liturgiája

A húsvéti szent háromnap családegyházi liturgiája 2021-ben

 

„Ez a nap szent a mi Urunknak.

Ne szomorkodjatok, hiszen az Úrban való öröm az erősségetek.” (Neh 8,10)

 

Kedves jó Hívek!

Ebben az esztendőben, Szlovákiában a húsvéti szertartásokat nem fogjuk nyilvánosan ünnepelni. Ezért minden hívőt arra buzdítunk, hogy kövessék a húsvéti szent háromnap szertartásait, valamint a többi ájtatosságot és lelki ténykedést a katolikus televíziók, rádiók és az egyes plébániák internetes közvetítése segítségével.  Tisztelettel kérjük Önöket, hogy buzgó összeszedettséggel kövessék ezeket a közvetítéseket úgy, mintha valóságosan jelen lennének. Ugyanakkor gondolatokat is mellékelünk a családi liturgiához. Céljuk az, hogy elősegítsük a húsvéti ünnepek bensőséges megélését otthoni közösségeinkben. Imádkozhatja az egész család, de egyedülállók is. Ha lehetséges, jutassák el a szöveggyűjteményt szomszédjaikhoz és ismerőseikhez.  A feltámadt Krisztus békéje töltse el szívüket!

 

A családegyház

A Szentírás bizonyítja, hogy az őskeresztények magánházakban találkoztak. Pál apostol Filemonhoz írt levelének bevezetőjében írja: köszöntöm „a házadban összejövő egész egyházat” (vö. Flm 1,2). Az Apostolok cselekedetei szerint Lídia háza is a keresztény közösségek központja volt Filippiben (vö. ApCsel 16, 12-15). Mivel a kereszténység az első három században szabadon nem terjeszkedhetett és nem építhetett templomokat, ezért a családegyházak lettek:

1. az imádság és az eucharisztia helyei,

2. a hit gyújtópontjai, ahol hirdették az evangéliumot és megvalósult a keresztény nevelés,

3. a szociális bázisok, ahol a hívek kölcsönösen találkoztak és segítették egymást,

4. az evangélium hirdetőinek szálláshelyei,

5. a jövő plébániáinak és közösségeinek alapjai és példaképei.

 

Törekedjünk arra, hogy családjaink is a hit és az imádság ilyen tűzhelyei, a kölcsönös szeretet és a keresztény erkölcsösség iskolái legyenek.

 

Az Egyház tanítása

Mivel „a házasságból ered a család, amelyben megszületnek az emberi társadalom új polgárai, akiket a keresztségben a Szentlélek kegyelme Isten gyermekeivé tesz, hogy Isten népe a századok folyamán fönnmaradjon, ezért a családi egyházban a szülők legyenek gyermekeik első hithirdetői szavukkal és példájukkal, és ápolják mindegyikük sajátos hivatását, különös gonddal pedig a papi hivatást.” (II. Vatikáni zsinat, Lumen gentium, 11.)

 

A szentségek kiszolgáltatásakor kiáradó Szentlélek eleven forrása és szüntelen tápláléka annak a természetfölötti közösségnek, mely a hívőket összegyűjti és Isten Egyházának egységében egymással, valamint Krisztussal összekapcsolja. A keresztény család mutatja és valósítja meg az egyházi közösséget, s ezért azt „családi egyháznak” lehet és kell neveznünk. (II. János Pál, Familiaris consortio, 21,)

 

„A családjainkban átélt tapasztalatok alapján valamennyiünknek tudnunk kell kimondani: „hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk” (1Jn 4,16). Csak ebből a tapasztalatból kiindulva érheti el a családpasztoráció, hogy a családok egyszerre legyenek család-egyház és evangelizáló kovász a társadalomban.” (Ferenc, Amoris laetitia, 290.)

A családegyház nagycsütörtöki liturgiája

 

(Ajánlatos ezt az esti órákban ünnepelni, de úgy, hogy ne akadályozza az Úr Jézus emlékvacsorai szentmiséjének követését a világhálón.)

 

1.     Bevezető szertartások

 

(A fehér abrosszal leterített asztalra helyezzünk el egy feszületet vagy a felfeszített Krisztus-képét, ikont, mellé egy vagy két szál égő gyertyát. A mellékelt szöveggyűjteményben Az E rövidítés előimádkozót /az apát, anyát vagy más egyéb személyt/ jelenti, a K rövidítés pedig a közös választ jelzi.)

 

 

E: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

K: Ámen.

 

E: Ma este a családi asztal köré azért gyűltünk össze, hogy emlékezetünkbe idézzük Urunk, Jézus Krisztus utolsó vacsoráját. Milyen megható, hogy ugyanazt tehetjük, amint azt egykor az Úr Jézus cselekedte apostolai társaságában. Kérjük Szentlelkének segítségét, hogy a következő szertartásban megéljük a bensőséges szeretetközösséget, az összetartozást Vele és egymással. Idézzük emlékezetünkbe ígéretét:

 

K: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.“ (Mt 18,20) – ígérte egykor az Úr.

 

E: Urunk és Istenünk! Családi ünneplésünk kezdetén bocsánatot kérünk Tőled és egymástól. Tekints ránk irgalmasan, bocsáss meg nekünk, minként mi is megbocsátunk egymásnak.

 

Szent csend

 

E: A kölcsönös megbocsátás jeleként, egymás szemébe nézve, engesztelődjünk ki szívből egymással.

 

 

E: Urunk, Jézus Krisztus, tekints reánk, akik most itt összegyűltünk a Te nevedben, hisszük és valljuk, hogy itt vagy velünk, úgy, mint egykor tanítványaiddal az utolsó vacsorán. Te látod jó szándékunkat és szent elhatározásunkat, add, hogy egymás között és másokkal is egyetértésben, örömben és szeretetben éljünk.

 

 

 

 

 

 

 

2.     Közös himnusz

 

sheet_large 

 

V2. Mikor tehát egybegyűlve együtt vagyunk,
lélekben meg ne oszoljunk, jól vigyázzunk!
Szűnjenek a rút viszályok, megszólások,
s ott lakozzék miközöttünk Krisztus-Isten. HOL SZERETET.

V3. Szentjeiddel egyesülten, Krisztus-Isten,
dicsőségben szent arcodat megláthassuk,
mérhetetlen örömödben örvendhessünk,
végnélküli szeretetben mindörökké. HOL SZERETET.

 

3. Evangéliumi részlet

 

E: Hallgassuk meg az Evangéliumot szent Máté könyvéből (Mt 26, 17-19, 26-29)

 

17A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Hogy akarod, hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?” 18Így felelt: „Menjetek be a városba ehhez meg ehhez, és mondjátok meg neki, hogy a Mester üzeni: Közel az időm, nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.” 19A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, elkészítették számára a húsvéti bárányt. 26Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta tanítványainak, ezekkel a szavakkal: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem!” 27Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: „Igyatok ebből mindnyájan, 28mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára. 29Mondom nektek, mostantól nem iszom a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom veletek Atyám országában.”

 

E: Ezek az evangélium igéi.

K: Áldunk téged Krisztus.

4. Elmélkedés

 

E: Kínszenvedése előestéjén Urunk, Jézus Krisztus búcsúvacsorára hívta tizenkét apostolát. Ennek alkalmából Isten Fia átadta nekünk Testének és Vérének szentségét, valamint az ahhoz kapcsolódó egyházi rendet, a papságot. Napjainkban nem vehetünk részt templomainkban a szentmisén. Ennek ellenére ne felejtsük el az Oltáriszentség imádását, mert ez készíti fel lelkünket és gyújtja lángra szívünk vágyát Krisztus Urunk iránt. Ma este adjunk hálát papjainkért és imádkozzunk értük. Az Úr Jézus az utolsó vacsoránál még más különlegest is cselekedett, amit csak János evangélista említ. Megmosta tanítványai lábát. Ez a gesztus jelzi az Úr Jézus teljes önfeláldozását és szeretetét, amellyel feláldozta önmagát a világ megmentéséért. Ez valóban követendő példa a tanítványoknak, hogy úgy szeressék egymást, ahogyan az Úr Jézus szerette őket. Cselekedete megkapóan fejezi ki mindazt, amit tanítványainak mondott: „Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. 15Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.“ (Jn 13,14-15). Családközösségünkben igyekezzünk mi is kölcsönösen megmutatni szeretetcselekedeteinket, úgy ahogyan azt az Úr Jézus elénk élte.

 

5. (Amennyiben valaki szeretné megosztani gondolatait, most megteheti.)

 

6. Egy titok a rózsafüzérből

 

E: Imádkozzunk most családunkért, papjainkért, egyházközségünkért, hazánkért, népünkért – határon innen és határon túl. Könyörögjünk azokért, akik betegségben szenvednek és azokért is, aki különböző módon igyekeznek enyhíteni mások fájdalmát, baját, betegségét. Imádkozzuk a világosság rózsafüzér 5. titkát: Jézus, aki az Oltáriszentségben nekünk adta önmagát.

(A szándékokhoz másokat is lehet csatolni.)

 

7. Záró ima

 

E: Urunk, Jézus Krisztus, aki templomainkban jelen vagy az Oltáriszentségben, és most itt vagy a mi közösségünkben is! Ma arra az estére emlékezünk, amikor az Oltáriszentség, az egyházirend és a szeretet parancsának különös ajándékát adtad nekünk. Hallgasd meg könyörgésünket. Ajándékozz meg minket ezekben a napokban egymás iránti türelemmel és tisztelettel. Erősíts meg bennünket hitünkben, hogy velünk vagy és nem hagysz minket magunkra. Kísérje áldásod mindazokat, aki különös erőfeszítéseket tesznek egészségünk védelmének érdekében. Védd meg őket és minket is a testet és a lelket fenyegető veszedelemtől. Adj nekünk erőt, hogy kitartsunk mindennapi jó cselekedeteinkben, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.

K: Ámen.

 

8. Az Oltáriszentségében jelen lévő Jézus Krisztus imádata.

(Ha lehetséges, mindenki forduljon a templom felé, ereszkedjen fél térdre, vagy mélyen meghajolva imádkozzon – ismételjük háromszor.)

 

Áldott legyen Jézus Krisztus a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

 

9. Áldás

 

(A szülők kis keresztet írva gyermekeik homlokára, megáldják őket, hasonlóképpen a házastársak is egymást, közben ezt mondják):

 

Név - megáldalak Téged: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

 

K: Ámen.

 

E: Családi liturgiánkat azzal zárjuk, hogy Máriára, az Anyaszentegyház Édesanyjára bízzuk egymást, családjainkat, egyházközösségünket, hazánkat, népünket és nemzedékünket, valamint mindazokat, akik szenvednek és nehézségekkel küszködnek – határon innen és határon túl.

 

E -K: Üdvözlégy Mária…

E. Szűz Mária, betegek gyógyítója.

K: Könyörögj érettünk.

E: Szűz Mária, keresztények segítsége.

K: Könyörögj érettünk.

E: Mondjunk áldást az Úrnak.

K: Istennek legyen hála.

Összeállította GB


A családegyház nagypénteki liturgiája

 

(Ajánlatos délután 15:00-kor megünnepelni, de úgy, hogy a nagypénteki szertartás közvetítését végig kísérjük.) 

 

1. Bevezető szertartás

 

(Ezen a napon tanácsolt egy nagyobb feszület használata, vagy Krisztus keresztjének képét és a meggyújtott gyertyát az asztalra, házi oltárra helyezni. Az E rövidítés előimádkozót /az apát, anyát vagy más egyéb személyt/ jelenti, a K rövidítés pedig a közös választ jelzi.)

 

E: Ma délután otthonunkban a kereszt köré gyűltünk össze,hogy megemlékezzünk Urunk kínszenvedéséről. A Kálvária hegyén Krisztus feltárja nekünk végtelen szeretetét. Isten megengedi, hogy az emberek keresztre feszítsék. Isten ezt a világot nem hadsereg vagy pénz által veszi birtokba. Krisztus az által uralkodik, hogy a szeretet által vonz magához.

K: „Ha majd felemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok,” mondja a mi Urunk.

 

2. Közös himnusz (közösen vagy felváltva is lehet mondani)

 

E: Krisztus értünk szenvedett, nektek példát hagyva,

     hogy az ő nyomdokait kövessétek.

 

K:Ő sohasem vétkezett,

     és szájában hamisságot nem találtak.

 

E: Amikor szidalmazták, nem szitkozódott,

     amikor szenvedett, nem fenyegetőzött,

     hanem az igazságos bíróra bízta magát.

 

K:A mi bűneinket maga vitte föl

     saját testében a keresztfára,

     hogy meghaljunk a bűnnek,

     és igaz életet éljünk.

     Az ő sebei által nyertetek gyógyulást.

 

E: Olyanok voltatok, mint a tévelygő bárányok,

     de most visszatértetek lelketek pásztorához.

 

K:Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,

     miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

 

3. Evangéliumi szakasz

 

E: Evangélium szent János szerint (Jn 19,25 - 42)

Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány. Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. De hogy egészen beteljesedjék az Írás, megszólalt: „Szomjazom!” Volt ott egy ecettel teli edény. Belemártottak egy szivacsot, izsópra tűzték és a szájához emelték. Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!” Aztán lehajtotta fejét és kilehelte lelkét. Az előkészület napja volt. A zsidók arra kérték Pilátust, töresse meg a Keresztre feszítettek lábszárát és vetesse le őket a keresztről, nehogy szombaton is a kereszten maradjanak a holttestek, az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. El is mentek a katonák, és megtörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek. Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg a lábszárát, hanem az egyik katona oldalába döfte a lándzsáját. Nyomban vér és víz folyt belőle. Aki látta, az tett róla tanúságot és igaz a tanúsága. Tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert ez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontját ne törjétek!” Vagy egy másik helyen: „Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak.” Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt – bár a zsidóktól való félelmében csak titokban –, arra kérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte. Így elment és levette a testet. Nikodémus is elment, aki annak idején éjszaka kereste föl Jézust, s vitt mintegy 100 font mirha­ és aloékeveréket. Fogták Jézus testét és a fűszerekkel együtt gyolcsba göngyölték. Így szoktak a zsidók temetni. Azon a helyen, ahol keresztre feszítették, volt egy kert, s a kertben egy új sírbolt, ahova még nem temettek senkit. Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi napja miatt ide temették Jézust.

E: Ez az Isten igéje.

K: Istennek legyen hála.

 

4. Elmélkedés

E: Egy ókori mondás szerint „még a helynek is lelke van”. Lélekben most menjünkJeruzsálembe, ahol a keresztények azt a helyet tisztelik, ahol Jézust keresztre feszítették, valamint azt a sírt, amelybe eltemették és melyből harmadnapra feltámadt. 614-ben a perzsák kifosztották Jeruzsálemet, és a Szent Sír-templomból ellopták a Szent Kereszt ereklyét. Heraklios bizánci császár legyőzte a perzsákat, és 629-ben ünnepi menetben visszahozta a Szent Kereszt ereklyét. Amikor a császár pompás öltözékben arra készült, hogy belépjen a kapun, amely a Kálváriára vezet, egy lépést sem tudott tenni. Akkor a jeruzsálemi püspök, Zakariás azt üzente neki, hogy vesse le a pompás öltözéket, mert ez nem méltó Jézus Krisztus alázatához. A császár szót fogadott, levette a császári koronát, az egyszerű ember ruhájába öltözött, és a szent ereklyét mezítláb felvitte eredeti helyére. Amikor otthonainkban Krisztus keresztjét tiszteljük, nem a fát tiszteljük. Arra emlékezünk, aki a mi üdvösségünkért meghalt rajta. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16) A kereszt Isten szeretetének valódi arca. Urunk Jézus, te a keresztről tanítasz minket szeretni. Adj erőt nekünk, hogy tanulékony tanítványaid legyünk.

 

(Ha valaki akarja, megoszthatja gondolatait, amelyek Isten igéjéből megérintették.)

 

5. Könyörgések

E: Ma, amikor Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésére emlékezünk, aki a kereszten kiontotta vérét a mi üdvösségünkért és a világ üdvösségéért, terjesszük eléje kéréseinket. Közösen könyörögjünk:

Keresztre feszített Jézus, hallgass meg minket.

K: Keresztre feszített Jézus, hallgass meg minket.

 

E: Urunk, kérünk téged a Szentatyáért, Ferenc pápáért, püspökeinkért, papjainkért, diakónusokért, hogy buzgón szolgálják Isten népét.

K: Keresztre feszített Jézus, hallgass meg minket.

E: Urunk, azokért kérünk téged, akik államunkat, városainkat és falvainkat kormányozzák. Add, hogy mindig ügyeljenek a közjóra, valamint a mindenki számára való igazságosságra.

K: Keresztre feszített Jézus, hallgass meg minket.

 

E: Urunk, azokért kérünk téged, akik ezeket a napokat betegségben, magányban és szorongásban töltik. Gyógyítsd, vigasztald és erősítsd meg őket.

K: Keresztre feszített Jézus, hallgass meg minket.

 

E: Urunk, kérünk téged az orvosokért, ápolókért és önkéntesekért. Védelmezd és erősítsd meg őket testben és lélekben.

K: Keresztre feszített Jézus, hallgass meg minket.

 

E: Urunk, kérünk téged az elhunytakért, fogadd be őket mennyei királyságodba.

K: Keresztre feszített Jézus, hallgass meg minket.

 

E: Urunk, kérünk téged, ne hagyj el minket a megpróbáltatások során, hanem szabadíts meg minden gonosztól.

K: Keresztre feszített Jézus, hallgass meg minket.

 

 

E: Urunk, kérünk téged, hallgasd meg egyéni kéréseinket is (Ha valaki akarja, saját kérését is megfogalmazhatja).

K: Keresztre feszített Jézus, hallgass meg minket.

 

E: Fájdalmas Jézus, te a mai napon irántunk való szeretetből áldoztad magadat. A te végtelen szeretetedbe vetett bizalommal terjesztjük eléd kéréseinket. Kérünk téged, hallgass meg minket, akik alázattal irgalmasságodért esedezünk, ki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

 

K: Ámen.

 

6. Hódolat a kereszt előtt – Szent Anzelm imádságából

     (Minden jelenlévő letérdel az asztalra tett kereszt előtt.)

 

E: Ó kereszt, te arra a szent keresztre emlékeztetsz minket, amelyen a mi Urunk Jézus Krisztus haltmeg, hogy az örök halálból, melybe nyomorúságunk vetett minket, elvezessen az örök életbe, melyet a bűn által elveszítettünk.

 

K: Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.

 

E: Hódolom, magasztalom és dicsérem azt a keresztet, amelyet jelképezel nekünk. Azzal a kereszttel irgalmas Urunkat imádom, és mindannak hódolok, amit irgalmasságában megtett értem. Szeretetre méltó kereszt, melyben üdvösségünk van, életünk és feltámadásunk.

 

K: Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.

 

E: Ó kereszt, mely ily kimondhatatlan jótéteményre voltál kiválasztva és elkészítve, a megváltás műve, mely rajtad végbe ment, felmagasztal minden emberi és angyali gondolatnál és szónál.

 

K: Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.

 

E: Ó szent kereszt, benned és általad van életem és üdvösségem, benned és általad van minden javam. Nem akarok mással dicsekedni csak veled.

 

K: Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.

 

E: Hadd legyen dicsőségem általad és benned, hadd legyen igaz reményem általad és benned. Általad bűneim eltöröltettek, általad a lelkem halott a régi életem számára és éli az igazság új életét.

 

K: Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.

 

(A higiéniai előírások betartása mellett mindenki megcsókolhatja a keresztet. Közösen énekelhető a 63. sz. ének – A keresztfához megyek –  vagy más ide illő ének.)

 

7. Az irgalmasság rózsafüzére

E: Most imádkozzuk el az irgalmasság rózsafüzérét felajánlva azt a családunkért, az egyházért, minden papért, plébániánkért, hazánkért, a betegségben szenvedőkért, és azokért is, akik különböző módon enyhítik a szenvedéseket, az orvosokért és ápolókért, a haldoklókért és elhunyt szeretteinkért.  (Saját szándékot is hozzá csatolhatunk.)

 

8. Befejező imádság

E: Urunk Jézus Krisztus, a te fájdalmas kínszenvedésed és halálod napján kereszted mellett megvalljuk,hogy szeretett tanítványaidként akarunk élni e világban. Te hívsz bennünket: „Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen.” (Mk 8,34) Kérünk, adj erőt, hogy türelmesen és bizalommal kövessünk téged. Urunk Jézus szent Pál apostol által azt kéred tőlünk: „Hordozzátok egymás terhét” (Gal 6,2). Taníts minket arra, hogy figyelmesek és szívélyeseklegyünk, hogy közösségeinkben együtt érezzünk a másikkal és vigasztaljuk a szenvedésben, mert te élsz és uralkodol mindörökkön–örökké.

K: Ámen.

 

E: A családi liturgiánkat Nagyasszonyunkhoz és Patrónánkhoz a Fájdalmas Szűzanyához szóló könyörgéssel fejezzük be.

Szűz Mária, Jézus anyja és a mi anyánk, te hűségesen álltál a kereszt alatt. Ezekben a napokban és hetekben légy a mi segítségünk, de különösen az öregek, elhagyatottak, szenvedők és ápolóksegítsége.

K: Hétfájdalmú Szűzanya, szenvedéseid titkáért könyörögd ki nekünk az irgalmasságot a mennyei Atyától. Mutasd be neki a te és Jézus átdöfött Szívét és mindama fájdalmat, amit Jézussal értünk szenvedtél el a földön. Ámen.

 

E: Hétfájdalmú Szűzanya, Patrónánk.

K: Könyörögj érettünk.

E: Szűz Mária, családok királynője.

K: Könyörögj érettünk.

E: Mondjunk áldást az Úrnak,

K: Istennek legyen hála.

 

 

Összeállította FZs

 

A családegyház nagyszombati liturgiája

 

(Az esti órákban javasoljuk ünnepelni, úgy, hogy megtekinthető legyen a Nagyszombat esti   szentmise közvetítése egy templomból)

 

1. Bevezető szertartások

(Az asztalt leterítjük fehér terítővel, rá keresztet helyezünk, esetleg Krisztust ábrázoló ikont, valamint egy poharat szenteltvízzel, egy ágacskát. Az asztalon a gyertya még ne égjen; ha lehetséges, mindenkinek legyen egy gyertyája. Az E rövidítés az előimádkozót jelöli, az apát, anyát, vagy aki a körülményeknek megfelelően a liturgiát vezeti, a a közösség együttes válaszait jelöli)

 

E: Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.

K: Ámen.

E: Ma este összegyűltünk családunk asztala körül, hogy megünnepeljük a Mi Urunk, Jézus Krisztus feltámadását. Isten Fia nem maradt a sírjában. Ő nem a halálé, nem egy alak a múltból. Ő nem hagyod el bennünket végleg. Élő és megdicsőültén köztünk van.

K: „Én vagyok az első és az utolsó és az élő. Meghaltam, s íme, mégis élek, örökké. Nálam vannak a halálnak és az alvilágnak a kulcsai.“ mondja az Úr.

 

2. Fényünnepség

 

(meggyújtjuk az asztalon lévő gyertyát)

E: Krisztus világossága.

K: Istennek legyen hála!

 

(lehetőség szerint meggyújtjuk a többi gyertyát az égő gyertyától, azt követően imádkozzák a zsoltár szavait)

E: Világosságom az Isten, üdvözít engem.

K: Világosságom az Isten, üdvözít engem.

 

E: Világosságom és üdvösségem az Isten, * kitől félnék?

Életemnek az Úr az oltalma, * kitől rettegnék?

K: Világosságom az Isten, üdvözít engem.

 

E: Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam: * hogy az Úr házában lakjam életem minden napján,

hogy élvezhessem az Úr édességét, * és szemlélhessem szent templomát.

K: Világosságom az Isten, üdvözít engem.

 

E: Halld meg, Uram, hívó hangomat, * könyörülj rajtam, és hallgass meg engem!

Szívem rólad mondta: † „Keressétek az ő arcát!” * A te arcodat keresem, Uram.

K: Világosságom az Isten, üdvözít engem.

 

E: Hiszem, hogy meglátom az Úr javait * az élők országában.

Hagyatkozz az Úrra, bátran cselekedj, * szíved legyen erős, és bízzál az Úrban!

K: Világosságom az Isten, üdvözít engem.

E: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, * Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

K: Világosságom az Isten, üdvözít engem.

 

Itt lehetőség szerint el lehet énekelni: Aleluja, aleluja, aleluja

 

3. Evangéliumi szakasz

E: + Evangélium szent Márk könyvéből (Mk 16, 1-7)

Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja, és Szalome illatszereket vásároltak, s elmentek, hogy bebalzsamozzák. A hét első napján kora reggel, napkeltekor kimentek a sírhoz. Egymás közt így beszélgettek: „Ki fogja elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?” De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, jóllehet igen nagy volt. Amint bementek a sírba, jobbról egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült. Megrémültek. De az megszólította őket: „Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt a hely ahová tették! De siessetek, mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába, ott majd látjátok, amint mondta nektek.”

E: Ezek az Evangélium igéi.

K: Áldunk téged, Krisztus.

 

4. Elmélkedés

E: Az asszonyok illatos olajokat vittek a sírhoz, hogy megkenjék a holt testet. Az evangélista hozzáteszi, hogy az asszonyok ezeket az olajokat előre bebiztosították. Az asszonyok nem számoltak a feltámadással. Jézus halott és a balzsamozással végtiszteletet akartak neki adni, úgy ahogy ez minden megholtat megillet. Egy szeretet cselekedetről van szó. Két meglepetés éri őket. Nem számítottak arra, hogy a kő el lesz hengerítve és hogy nem találják Jézus testét. Zűrzavar tölti el lelküket, amit Isten küldöttje segít szétoszlatni. Az evangélista ezzel az elbeszéléssel arra akart rámutatni, hogy Jézus feltámadása semmiképpen sem a tanítványok elkészített stratégiája, hanem Isten váratlan beavatkozása. És mint ilyen meg is marad. Az asszonyok látják, hogy Jézus nincs a sírban, de a feltámadás valóságát hittel kell fogadniuk. Hasonlóképpen van ez a minden kor hívőjével. Az Úr angyala bátorítja az asszonyokat, hogy ezt az örömhírt adják tovább a tanítványoknak. Legyünk mi is ennek az igazságnak a hordozói és hirdetői.

(Ha valaki szeretné, röviden megoszthat egy gondolatot a többiekkel, ami megszólította Isten igéjéből)

 

5. A szentek segítségül hívása és a keresztségi fogadás megújítása

E: Mielőtt megújítanánk keresztségi fogadásainkat, forduljunk mennyei pártfogóinkhoz, kérve közbenjárásukat és segítségüket.

E: Uram, irgalmazz! K: Uram, irgalmazz!
E: Krisztus, kegyelmezz! K: Krisztus, kegyelmezz!
E: Uram, irgalmazz! K: Uram, irgalmazz!

E: Szentséges Szűz Mária - K: Könyörögj érettünk!
E: Szent Mihály - K: Könyörögj érettünk!
E: Szent Péter és Pál - K: Könyörögjetek érettünk!
E: Szent András - K: Könyörögj érettünk!

E: Szent János - K: Könyörögj érettünk!

E. Szent Mária Magdolna - K: Könyörögj érettünk!

E: Szent Márton - K: Könyörögj érettünk!

E: Szent Benedek - K: Könyörögj érettünk!

E: Szent István király - K: Könyörögj érettünk!

E: Nepomuki Szent János - K: Könyörögj érettünk!

E: Szent Cirill és Metód - K: Könyörögjetek érettünk!

E: Kassai Szent vértanúk - K: Könyörögj érettünk!

E: Szent II. János Pál - K: Könyörögj érettünk!

E: Boldog Salkaházi Sára - K: Könyörögj érettünk!

E: Boldog Meszlényi Zoltán - K: Könyörögj érettünk!

E: Boldog Brenner János - K: Könyörögj érettünk!

E: Boldog Anna Kolesárová - K: Könyörögj érettünk!

E: Szent _____ (más szentek nevét is lehet említeni) - K: Könyörögj érettünk!

E: Istennek minden szentjei - K: Könyörögjetek érettünk!

E: Minden gonosztól - K: Ments meg, Uram, minket!

E: Minden bűntől - K: Ments meg, Uram, minket!

E: Az örök haláltól- K: Ments meg, Uram, minket!

E: Mi bűnösök - K: Kérünk téged, hallgass meg minket!

 

E: Ebben a pillanatban újítsuk meg kötelezettségünket, hogy Krisztus lesz mindig a mi feltámadásunk, életünk és világosságunk. Valljuk meg közösen hitünket.

(Mérlegelés szerint mindenki kezébe veszi az égő gyertyát)

 

K: Hiszek egy Istenben...

 

(Mindenki személyesen megújítja keresztségi fogadását)

Én, (név), megújítom keresztségi fogadásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.  

 

K: Ez a mi hitünk, ez az anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

(Aki vezeti a liturgiát, meghinti a jelenlévőket szenteltvízzel)

 

6. Miatyánk és a béke jele

E: Dicsőítésünket és kéréseinket erősítsük meg azzal az imádsággal, amelyre az Úr Jézus tanított.

K: Mi Atyánk...

 

E: Eljött Jézus, középre állt és ezt mondta: „Békesség nektek!” Alleluja.

K: Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Alleluja.

E: Krisztus békéje lakozzék közöttünk.

(Megfelelő módon a jelenlévők a béke és a szeretet jelével köszöntik egymást)

 

7. Záróimádság

E: Urunk Jézus, ma este győzelmedet ünnepeljük a halál felett, ami remény az egész világnak. Köszönjük, hogy a mennyei Atya gyermekeivé tettél bennünket és testvéreiddé fogadtál. Segíts, hogy új emberként éljünk e világon, akiket a dicsőséges feltámadásodból fakadó kegyelem megújít, aki élsz és uralkodol, mindörökkön-örökké.

K: Ámen.

 

E: Házi liturgiánk végén forduljunk a Mennyek Királynőjéhez, a Boldogságos Szűz Máriához: (Énekelni is lehet, Imakönyv 205. éneke)

Mennyek Királyné Asszonya
örülj, szép Szűz, alleluja!
mert kit méhedben hordozni
méltó voltál, alleluja!

Amint megmondotta vala,
föltámadott, alleluja!
Imádd Istent, hogy lemossa
bűneinket, alleluja!

 

E:  Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja!
K: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!

 

K: Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött Fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add, kérünk, hogy az ő szent Anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

E: Mondjunk áldást az Úrnak, alleluja, alleluja.

K: Istennek legyen hála, alleluja, alleluja.

 

 

Összeállította SM

 


A családegyház húsvétvasárnapi liturgiája

 

(Délelőtt a család közösen nézze meg a Húsvétvasárnapi szentmise közvetítését egy templomból, ezt a liturgiát végezzük délután, alkalmas időben)

 

1. Bevezető szertartások

(Az asztalt leterítjük fehér terítővel, rá keresztet helyezünk, esetleg Krisztust ábrázoló ikont, meggyújtunk egy gyertyát. Az E rövidítés az előimádkozót jelöli, az apát, anyát, vagy aki a körülményeknek megfelelően a liturgiát vezeti, a a közösség együttes válaszait jelöli)

 

(Kezdetre elénekelhetjük a Szent Vagy Uram 86. énekét: Dicsőség, szent áldás tisztesség, vagy egyéb húsvéti éneket, amelyet ismer a család, lásd Imakönyv 84 – 92 énekei.)

E: Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.

K: Ámen.

E: A mai ünnepnapon összegyűltünk családunk asztala körül, hogy megünnepeljük a Mi Urunk, Jézus Krisztus feltámadását. A Feltámadott Úr megjelent tanítványainak, amikor félelmükben a zárt ajtó mögött voltak és saját békéjét hozta el nekik. Ma szeretnénk őt kérni, hogy a mi szíveinket töltse el békéjével, bizalommal és szeretettel.

K: Szíveitekben uralkodjék Krisztus békéje, alleluja, alleluja.

 

E: Isten igéje buzdít minket: „Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak.“ (Kol 3, 13) Kölcsönös megbocsátásunk jeleként most köszöntsük egymást a béke jelével. (Megfelelő módon a jelenlévők a béke és a szeretet jelével köszöntik egymást)

 

 

2. Közös himnusz (imádkozhatjuk felváltva is) Fil 2, 5-11

E: Szent Pál apostol buzdít minket, hogy ugyanazt a lelkületet ápoljuk magunkban, amely Krisztus Jézusban volt. Ezért így imádkozunk:

E: Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell,hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 

K: Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.

K: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

 

E: Krisztus meghalt a mi bűneinkért, alleluja, alleluja.

K: Eltemették, és harmadnapra feltámadt a halottak közül, alleluja, alleluja.

 

3. Evangéliumi szakasz

E: + Evangélium szent Lukács könyvéből (Lk 24, 13 - 35)

Ketten közülük még aznap elindultak egy Emmausz nevű helységbe, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumnyi távolságra feküdt. Az eseményekről beszélgettek. Ahogy beszélgettek, tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett, és csatlakozott hozzájuk. De szemük képtelen volt felismerni. Megszólította őket: „Miről beszélgettetek itt az úton?” Elszomorodtak, megálltak. Aztán az egyik, akit Kleofásnak hívtak, hozzá fordult: „Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban.” „Micsoda?” – kérdezte. „A názáreti Jézus esete – felelték –, aki próféta volt, hatalmas tettben és szóban az Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és a tanács tagjai kereszthalálra ítélték, és keresztre feszítették. Azt reméltük pedig, hogy ő meg fogja váltani Izraelt. S már harmadnapja annak, hogy ezek történtek. Igaz, még néhány közülünk való asszony is megrémített minket. Hajnalban kinn jártak a sírnál, s hogy nem találták ott a testét, azzal a hírrel jöttek hozzánk, hogy angyalok jelentek meg nekik, és azt mondták, hogy él. Társaink közül néhányan szintén kimentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok jelentették, de őt magát nem látták.” Erre így szólt: „Ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a próféták jövendöltek. Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az Írásokban róla írtak. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták: „Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van.” Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük s felismerték. De eltűnt a szemük elől. „Hát nem lángolt a szívünk – mondták –, amikor beszélt az úton és kifejtette az Írásokat?” Még abban az órában útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe. Ott együtt találták a tizenegyet s társaikat. Azzal fogadták őket, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértöréskor.

E: Ezek az Evangélium igéi.

K: Áldunk téged, Krisztus.

 

4. Elmélkedés

E: Az imént hallott evangéliumi szakasz így kezdődött: még aznap (Lk 24, 13). Ez a nap a feltámadás napja volt, tehát a mai nap. A tanítványok szétszéledtek Jeruzsálemből. Nem várták, hogy Jézus élete így fog véget érni, csalódottan távoztak. Ebben a pillanatban csatlakozik hozzájuk Jézus. Ő nem hagyta el őket, még ha ez úgy is tűnt nekik. Isten igéje biztosít minket, hogy Isten az, aki velünk van és kísér minket. Az Isten Fia emberi lépték szerint halad, hogy megtanítsa az embereket Isten léptéke szerint haladni. Kérdéseket tesz fel nekik, hogy maguk a tanítványok mondják ki azt, amit épp átélnek. Ezután közös gondolkodásra hívja őket. A hit nem arról szól elsősorban, hogy Isten megtegye minden elvárásunkat és teljesítse kívánságainkat. Az evangélista megjegyzi: „úgy tett, mintha tovább akarna haladni...“ (Lk 24,28) Isten nem kényszeríti magát az emberre, de várja, hogy meghívjuk/behívjuk őt. A tanítványok ragaszkodnak hozzá: „Maradj velünk, Urunk!“ (Lk 24,29) Krisztus nem tud ellenállni, elfogadja a meghívást. Ilyen az Isten. Soha nem utasítja el, soha nem áll ellen az ember érdeklődésének. De vajon mi érdeklődünk-e Isten felől? A vendégség az evangéliumokban az Istennel való találkozásnak fontos jele. Emlékezzünk csak vissza a tékozló fiúra, akinek az atya lakomát készít, Zakeusra, aki házába fogadta Jézust; idézzük fel az Utolsó vacsorát. A tanítványok megtapasztalták Isten jelenlétét. Bár a feltámadott Úr eltűnt a szemük elől, minden megváltozik. A történet elején elkeseredettek voltak, de most tele vannak örömmel. Kiáltsuk az emmauszi tanítványokkal: „Urunk, maradj velünk. Maradj családunkban, kapcsolatainkban. Szükségünk van rád.“

 

(Ha valaki szeretné, röviden megoszthat egy gondolatot a többiekkel, ami megszólította Isten igéjéből)

 

6. Rózsafüzér tized (az imádságba többen bekapcsolódhatnak, pl. mindenki mond 1-1 Üdvözlégyet)

E: Most imádkozzunk közösen családunkért, papjainkért, egyházközségünkért, hazánkért, a betegekért, a betegek ápolóiért. A Dicsőséges olvasó első tizedét imádkozzuk: Jézus, aki a halálból feltámadt. (Ha valaki szeretné, megfogalmazhatja saját kéréseit is)

 

7. Záróimádság

E: Urunk Jézus, te tanítványaid szomorúságát húsvéti örömre változtattad, és a te békédet adtad nekik. Ezekben a napokban mi is aggodalmakban és bizonytalanságban élünk. Az emmauszi tanítványokkal együtt kiáltunk hozzád: Maradj velünk Urunk! Kérünk téged, alakíts át minket húsvéti emberekké, lakozzék bennünk a te békéd, aki élsz és uralkodol, mindörökkön-örökké.

K: Ámen.

 

8. Áldás (A szülők megáldják gyermekeiket, kis keresztet rajzolva homlokukra. A házastársak is hasonló módon áldják meg egymást. Áldás közben a következő szavakat mondjuk:)

 

(Név) A Feltámadt Úr öröme és békéje töltse el szívedet. Megáldalak téged az Atya, + a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

E: Házi liturgiánk végén forduljunk a Mennyek Királynőjéhez, a Boldogságos Szűz Máriához: (Énekelni is lehet, Imakönyv 205. éneke)

Mennyek Királyné Asszonya
örülj, szép Szűz, alleluja!
mert kit méhedben hordozni
méltó voltál, alleluja!

Amint megmondotta vala,
föltámadott, alleluja!
Imádd Istent, hogy lemossa
bűneinket, alleluja!

 

E: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja!
K: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!

 

K: Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött Fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add, kérünk, hogy az ő szent Anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

E: Mondjunk áldást az Úrnak, alleluja, alleluja.

K: Istennek legyen hála, alleluja, alleluja.

(A közös imádság végén énekelhetünk egy húsvéti éneket az Imakönyv 84.-92. énekei közül)

 

Összeállította TD