Posolstvo mesiaca: 

"V živote všetci robíme veľa chýb. Učme sa priznať si svoje chyby a prosiť o prepáčenie." ( Pápež František )
 

 

 

 

Rešica

 

Krátke dejiny kostola v Rešici


Krátka história terajšieho /starého/ rímskokatolíckeho kostola z roku 1928

na základe spomienok 94. ročného Jozefa Harasztiho.

 

Výstavba rímskokatolíckeho kostola sa začala na základe rozhodnutia veriacich.

Začiatok výstavby si spomínajúci  presne nepamäjú, nakoľko v tom čase boli ešte deti.

Aby sa  mohlo začať z výstavbou  bolo potrebné zabezpečiť pozemok. Vyhliadnutý pozemok mal vo vlastníctve  vlastníka menom Acél od koho odkúpil István Kovács a odovzdal pozemok na účely výstavby a zároveň dostal ako protihodnotu  iný pozemok na konci dediny.

Pred výstavbou bolo potrebné zbúrať starú budovu ktorá sa nachádzala na uvedenom pozemku.  Drevený materiál zo zbúranej budovy potom použili pri stavbe strechy na kostole. Peniaze potrebné na výstavbu zabezpečili zo zbierok veriacich.

Stavebný materiál – hlinené váľky vyrábali  nemajetní tzv. želiary a tí čo vlastnili povozy, dopravili materiál na stavbu.

Stavbu viedol podnikateľ menom Kocsis z Drienovca, ktorú vykonávali jeho ľudia a domáci   pomocné práce.

Veža kostola nebola vymurovaná do plánovanej výšky z dôvodu prebiehajúcej hospodárskej krízy, ktorá mala svoj dopad aj na obec  Rešica. Drevený materiál potrebný na výstavbu veže kostola zabezpečili zo zbúranej zvonice stojacej na pozemku Jánosa Palencsára. Z tejto zvonice potom premiestnili aj zvon do novej veže. Ďalšie dve darované  zvony ešte pribudli zo zbierok veriacich ktorí sa vysťahovali do Ameriky z obce Rešica.

Nakoľko už neboli peniaze na vnútorné vybavenie kostola, veriaci sedeli na  prinesených stoličkách. Oltár a lavice boli dodatočne zabezpečené podľa možnosti veriacich.

Vysvätenie  kostola bolo  vykonané v roku 1928 pri príležitosti sviatku Ružencovej panny Márie – 7 októbra.

Je potrebné uviesť, že počas druhej svetovej vojny Nemci vzali dva menšie zvony na vojnové účely, /dovolili aby najväčší zvon ostal /.

Ten najväčší slúži do dnešného dňa.

 

Základný kameň nového kostola posvätil Svätý Otec Ján Pavol II., 13. mája 2003, z príležitosti Veľpastierskej návštevy Rožňavy.

Základy nového kostola boli položené 6. decembra 2006.

 

NOVOSTAVBA RÍMSKO – KATOLICKÉHO KOSTOLA

ZASVÄTENÉHO RUŽENCOVEJ PANNE MÁRII, REŠICA

 

Súhrnná správa: 

  1. Skutkový stav :

Predmetný objekt je novostavba umiestnená na voľnom pozemku uprostred obce. Pozemok sa nachádza za cestami a potokom vymedzenom ostrovčeku prístupnom  z dvoch strán v blízkosti objektu bývalej fary ( Reformovanej kresťanskej cirkvi) a starého kostolíka. Obidva spomínané susedné objekty, vzhľadom na značne schátralý stav a pamiatkovú hodnotu, sú určené k asanácii.

 

  1. Filozofia riešenia :

Zámerom je obnoviť centrálnu dominantu a vytvoriť účelový priestor v strede obce. Filozofia riešenia je ďalej daná situáciou na pozemku, ale aj jeho ostrovným charakterom,

lemovaným vysokými ihličnatými stromami. Hrot pozemku vzniknutý rozdvojením príjazdovej cesty slúži ako symbolický motív: spojenie dvoch rúk dávajúce svetu niečo vzácne-pilier-patronát Ružencovej panny Márie.

 

  1. Urbanistické riešenie :

Vychádza z filozofie nahradenia súčasnej dominanty sídla a dotvorenie existujúceho centrálneho priestoru fenoménom obecného parku. Novostavba sa nachádza na  protiľahlej ploche terajšieho „poľa“- / parcela č.22 / orientovaná severojužne s prístupmi z východu a západu cez vežu orientovanú na sever- k radu existujúcich ihličnatých stromov.

 

  1. Architektonické riešenie :

Princíp hmotového riešenia spočíva v pôdorysnom tvare „šošovky“ s krovom, ktorý kopírujúc pôdorys, tvorí v priestore mäkký tvar pripomínajúci „pahorok“ ( v tejto streche je vytvorený strešný svetlík slúžiaci na presvetlenie liturgického priestoru ). Dominantou kostola je veža týčiaca do výšky 30,0 metrov súčasne prekrývajúca vstup mohutným pilierom nesúcim sochu ružencovej Panny Márie.

 

  1. Dispozičné riešenie :

Kostol je riešený s nástupom z východu i západu popod vežu priamo do priestoru kostola. Pri vstupe je po pravej strane schodisko na chór a po ľavej  spovedná miestnosť. Liturgický priestor sa nachádza v strede (pôdorysu) kostola s možnosťou bočného prístupu do sakrastie ležiacej spolu s učebňou, WC, priestorom pre upratovačku a skladom v zadnej časti kostola. V tejto časti je riešený aj samostatný vstup. Po stranách liturgického priestoru, vo výklenkoch, sa nachádza na západnej strane vedľa svätostánku miesto pre Boží hrob a na strane východnej vstup zo sakrastie do priestoru svätyne kostola.

Vo veži  s prístupovej strany bude vsadená do výseku patrónka kostola socha Ružencovej panny Márie. Z vnútornej strany veža „drží“ chór, z ktorého je možno vstúpiť do priestoru zvonice.

 

  1. Konštrukčné riešenie :

Objekt má železobetónovú základovú dosku a základové pásy po obvode pôdorysu      (proti premŕzaniu), tehlové murivá, monolitické železobetónové vence, drevený v interiéri priznaný hobľovaný krov, strechu z cementovláknitých šablón v grafitovej povrchovej úprave, klampiarske výrobky sú realizované z medeného plechu. Osadené okná z euro-profilov s izolačným dvojsklom. Vnútorné schodište sú železobetónové monolitické a oceľové točité pre prístup do pôjdu v časti sakristie.

Na technické vybavenie hrubej stavby je pripravená prípojka plynu cez miestnu komunikáciu s bodom napojenia v blízkosti južnej hranice pozemku, ako aj elektrická prípojka.

V Rešici, dňa 1. 12. 2010

 

ZREALIZOVANÉ PRÁCE A FINANČNÝ PLÁN

Doteraz vykonané práce na stavbe kostola :

Príprava územia-staveniska, vyhotovenie základov, muriva, strechy, krytiny t.j.: hrubá stavba je hotová, kostol je pod strechou.

Doteraz vynaložené finančné prostriedky na stavbu činia 233 00  EUR

Prevedené práce boli  zaplatené. Farnosť nemá žiadne záväzky týkajúce sa stavby.

Uvedená suma z časti bola dar od občanov, od obce Rešica ako aj od sponzorov a právnických osôb.

 

ODHAD VÝDAVKOV NA DOKONČENIE STAVBY KOSTOLA

na dokončenie stavby kostola je potrebné :     22 000   EUR  - kúrenie

                                                                         29 000   EUR  - dlažby obklady

                                                                         38 000   EUR  - omietky

                                                                         19 000   EUR  - vnútorný el.rozvod

                                                                           6 000   EUR  - zdravotechnika

                                                                           4 000   EUR  - sanita

                                                                         18 000   EUR  - okná, dvere

                                                                         14 000   EUR  - zvony

                                                       Spolu :     150 000  EUR

 

-na vnútorné vybavenie                                      83 000   EUR

-na terénne úpravy                                             35 000   EUR

Spolu  :                                                             268 000  EUR

 

Obec Rešica podala žiadosť na Ministerstvo kultúry SR na získanie finančných prostriedkov na uskutočnenie umeleckých táborov v obci, v cieľovej sume 83 000  EUR.

Počas týchto táborov by umelci - sochár, maliar, umelecký kováč, rezbár a ďalší umelci a odborníci by fakticky robili vnútorné vybavenie kostola. Požadovaná suma by mala vykryť samostatné práce ako aj materiál.

Zatiaľ sme nedostali žiadnu odpoveď od ministerstva. Projekt  je momentálne v štádiu vyhodnotenia Ministerstva kultúry SR.

Od sponzorov očakávame cca 65 000  EUR.

 

Chýbajúce finančné prostriedky :      268 000   EUR

                                                         -  83 000   EUR          

                                                          - 65 000   EUR

                                                           120 000  EUR

 

V prípade neúspechu našej žiadosti na MK SR uvedená suma sa zvýši o 83 000  EUR,  t.j. na  203 000  EUR.

Uvažuje sa o nákupu orgánu do nového kostola. Ponúka bola predložená od renomovanej firmy na stavbu orgánov z mesta Pécs- MR / súčasnosti  vykonávajú rekonštrukciu orgánu v seminárnom kostole v Košiciach./

Jeden z návrhov orgánu predkladáme v prílohe. Cena orgánu  136 000  EUR.

Náklady na stavbu a orgán činia  203 000.+ 136 000 = 339 000  EUR

 

V Rešici, dňa 2. 12. 2010