Posolstvo mesiaca: 

"V živote všetci robíme veľa chýb. Učme sa priznať si svoje chyby a prosiť o prepáčenie." ( Pápež František )
 

 

 

 

Bérmálkozás - Birmovka 2020.10.10

Bérmálkozás - kérdések                  (slovenské otázky sú pod)

1.      Miért élünk a világon?

Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, azt viszonozzuk és eljussunk az örök életre.

2.      Hogyan viszonozzuk Isten szeretetét?

Isten szeretetét úgy viszonozzuk, hogy hiszünk Jézus Krisztusban: elfogadjuk tanítását és rábízzuk életünket.

3.      Ki az Isten?

Isten az egész világ teremtő Ura és a mi mennyei Atyánk. Isten a Végtelen szeretet, Igazság és Szépség.

4.      Mit kell hinnünk?

Azt kell hinnünk, amit Isten kinyilatkoztatott.

5.      Mi a kinyilatkoztatás?

A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez.

6.      Hogyan őrzi az Anyaszentegyház a kinyilatkoztatást?

Az Anyaszentegyház a kinyilatkoztatást a Szentírásban és a Szenthagyományban őrzi.

7.      Melyik vallásban található meg a teljes kinyilatkoztatás?

A teljes kinyilatkoztatás a katolikus keresztény vallásban található meg.

8.      Mi a Szentírás?

A Szentírás azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket az Anyaszentegyház Istentől sugalmazottnak ismer el. A Szentírás Isten írásba foglalt üzenete.

9.      Mi a sugalmazás?

A sugalmazás a Szentlélek azon tevékenysége, amellyel biztosítja, hogy kiválasztott emberek Isten üzenetét tévedés nélkül írják le.

10.  Mi a Szenthagyomány?

A Szenthagyomány az Anyaszentegyház élő tanítása, amely az apostolok igehirdetésén alapszik.

11.  Hány részből áll a Szentírás?

A Szentírás két részből áll: az Ószövetségből és az Újszövetségből. Az Ószövetség 45 könyvből, az Újszövetség 27 könyvből áll.

12.  Ki az ember?

Az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtett személy, akinek teste és lelke van.

13.  Mi az emberi méltóság alapja?

Az emberi méltóság alapja az, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott nekünk és meghívott az örök életre.

14.  Mi rontotta meg az emberek életét?

Az emberek életét az első bűn rontotta meg. Ezt a bűnt ősbűnnek is nevezzük.

15.  Mi lett az ősbűn következménye?

Az ősbűn következménye: 1. Elveszítettük az istengyermeki életet, 2. Emberi természetünk is megsérült. Ez minden ember öröksége - az áteredő bűn.

16.  Hogyan könyörült meg az Isten az embereken?

Isten megváltót ígért és küldött, hogy az embereket megváltsa a bűntől és üdvözítse.

17.  Kicsoda Jézus Krisztus?

Jézus Krisztus második Isteni személy, Isten egyszülött Fia, aki értünk emberré lett.

18.  Mit jelent Jézus neve és a Krisztus szó?

Jézus neve Megváltót, Szabadítót, Üdvözítőt jelent. A Krisztus szó Messiást, Fölkentett jelent.

19.  Hogyan lett a Fiúisten emberré?

A Fiúisten úgy lett emberré, hogy a Szentlélek ereje által Szűz Máriától emberi testet és lelket öltött.

20.  Miért lett a Fiúisten emberré?

A Fiúisten azért lett emberré, hogy az Atyát megdicsőítse, minket szóval és példájával tanítson, életével, halálával és feltámadásával megváltson.

21.  Élt-e Jézus?

Jézus élt. Hiszen a korabeli történelmi források írtak róla. Nemcsak az evangéliumi és keresztény írók, hanem a zsidó és római történetírók is, pl. Tacitus, Plinius Suetonius, Josephus Flavius.

22.  Mit tanított az Úr Jézus?

Az Úr Jézus azt tanította, amit hinnünk és cselekednünk kell, hogy Isten gyermekei legyünk.

23.  Minek nevezzük az Úr Jézus tanítását?

Az Úr Jézus tanítását evangéliumnak, vagyis örömhírnek nevezzük.

24.  Ki a hívő ember?

Hívő ember az, aki megismerte Isten szeretetét, örömmel elfogadta azt, és törekszik szerinte élni.

25.  Mire tanít minket Jézus szenvedésével és kereszthalálával?

Jézus szenvedésével és kereszthalálával arra tanít minket, hogy a mi keresztjeinknek is értéke van és hogy nem kell félni a haláltól.

26.  Mit tanít az Újszövetség Istenről?

Az Újszövetség azt tanítja Istenről, hogy az egy Istenben három személy él: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

27.  Mi teszi eggyé Istenben a három személyt?

Istenben a három személyt a tökéletes ajándékozó szeretet teszi eggyé.

28.  Hogyan munkálkodik a Szentlélek az Egyházban?

A Szentlélek vezeti az Egyházat a tanításban, az emberek megszentelésében és a pásztori szolgálatban.

29.  Ki a Szentlélek?

A Szentlélek a harmadik isteni személy, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt.

30.  Mikor szállott a Szentlélek az apostolokra?

A Szentlélek pünkösdkor szállott az apostolokra.

31.  Miért jött el a Szentlélek?

A Szentlélek azért jött el, hogy a világ végéig az Egyház éltető lelke legyen.

32.  Mi az Anyaszentegyház?

Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, Krisztus titokzatos teste.

33.  Kik tartoznak a katolikus Egyházhoz?

Azok a megkeresztelt emberek, akik elfogadják a katolikus hitet és az Egyház szentségeit, közösségben a pápával és püspökeikkel.

34.  Kit tett Krisztus az Egyház látható fejévé?

Jézus Krisztus Szent Péter apostolt tette az Anyaszentegyház látható fejévé.

35.  Miért alapította az Úr Jézus az Egyházat?

Az Úr Jézus azért alapította az Egyházat, hogy örök üdvösségre vezesse a népeket.

36.  Melyek Jézus egyházának lényeges ismertető jegyei?

Jézus Krisztus egyházának lényeges ismertető jegyei: egy, szent, katolikus (egyetemes) és apostoli.

37.  Kik az Egyház püspökei?

Az Egyház püspökei az apostolok utódai, az egyházmegyék főpásztorai, egységben a pápával.

38.  Miben nem tévedhet a tanító egyház?

A tanító egyház hit és erkölcs tanításában nem tévedhet.

39.  Mi biztosítja az Egyház tévedhetetlenségét?

Az Egyház tévedhetetlenségét Krisztus ígérete a Szentlélek működése biztosítja.

40.  Mi történik az emberrel amikor meghal?

Amikor az ember meghal Isten megítéli.

41.  Hogyan nevezzük a halál utáni ítéletet?

A halál utáni ítéletet különítéletnek nevezzük.

42.  Mi lesz az ember sorsa a különítélet után?

Az ember sorsa a különítélet után vagy a mennyország, vagy a tisztítóhely, vagy a pokol.

43.  Mit tesz velünk Isten a világ végén?

Isten a világ végén mindnyájunkat föltámaszt. Testben lélekben részesülünk az üdvösségben, vagy a kárhozatban.

44.  Mi a kegyelem?

A kegyelem természetfölötti ajándék - Isten élete bennünk.

45.  Hányféle Isten kegyelme?

Isten kegyelme kétféle: megszentelő és segítő kegyelem.

46.  Mit cselekszik Isten lelkünkben a megszentelő kegyelem által?

Isten a megszentelő kegyelem által a bűntől megtisztítja és megszenteli lelkünket, gyermekévé fogad és a mennyország örökösévé tesz minket.

47.  Mik a szentségek?

A szentségek látható jelek, amelyek Jézus Krisztus rendeléséből láthatatlan kegyelmet közvetítenek.

48.  Hogyan éltetik a szentségek az Egyházat?

A szentségek erősítik a hitet, Istennek megadják a tiszteletet, megszentelik az embert és építik az egyházi közösségeket.

49.  Hány szentség van?

Hét szentség van: 1. A keresztség, 2. A bérmálás, 3. Az Eukarisztia, 4. A bűnbocsánat szentsége, 5. A betegek kenete, 6. Az egyházi rend, 7. A házasság.

50.  Mi a keresztség?

A keresztség az első legszükségesebb szentség, amely megszabadít minden bűntől, Isten gyermekéve és az Egyház tagjává tesz.

51.  Mi a bérmálás?

A bérmálás szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztusnak élő tanúja legyen az Egyházban és a világban.

52.  Ki bérmálhat?

Rendszerint a püspök bérmál, megbízásból bármelyik felszentelt pap bérmálhat.

53.  Hogyan bérmál a püspök?

A püspök fölteszi a kezét a bérmálkozó fejére, homlokát kereszt alakban megkeni krizmával és ezt mondja: „N. vedd a Szentlélek ajándéknak jelét!”

54.  Ki bérmálkozhat?

Az bérmálkozhat, aki kellő oktatást kapott, felkészült és elkötelezi magát a keresztény életre.

55.  Mi a bérmaszülő kötelessége?

A bérmaszülő kötelessége, hogy a megbérmáltat a keresztény életben szóval és jó példával segítse.

56.  Mi az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség?

Az Eukarisztia az Úr Jézus valóságos teste és vére, kenyér és bor színe alatt.

57.  Miért rendelte az Úr Jézus az Eukarisztiát?

Azért rendelte az Úr Jézus az Eukarisztiát, hogy jelenvalóvá váljék keresztáldozata, testével és vérével tápláljon minket, és jelenlétével építse az Egyházat.

58.  Mi a szentmise és miből áll?

A szentmise az újszövetség áldozata, az Eukarisztia ünneplésében. A szentmise az ige liturgiájából és az Eukarisztia liturgiájából áll.

59.  Ki áldozik méltatlanul?

Az áldozik méltatlanul, aki tudatos halálos bűnben áldozik. Ez szentségtörés.

60.  Mi a szentgyónás hatása?

A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket, visszaadja, ill. növeli bennünk a megszentelő kegyelmet, megment a kárhozattól és erőt ad a bűn elleni küzdelemre.

61.  Mi a rendje a bűnbocsánat szentségének?

A bűnbocsánat szentségének rendje: 1. Lelkiismeret vizsgálat, 2. Bánat és erős fogadás, 3. Bűnbevallás és feloldozás, 4. Elégtétel.

62.  Mit kel feltétlenül meggyónnunk?

Feltétlenül meg kell gyónnunk minden halálos bűnt, azok számát és súlyosbító körülményeket is.

63.  Ki követ el bűnt?

Bűnt követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.

64.  Ki követ el halálos bűnt?

Halálos bűnt az követ el, aki fontos dologban, tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.

65.  Ki követ el bocsánatos bűnt?

Bocsánatos bűnt az követ el, aki kisseb dologban, vagy nem egészen tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.

66.  Mire kötelez bennünket a keresztény hit?

A keresztény hit nemcsak arra kötelez minket, hogy elhiggyük Isten üzenetét, hanem arra is, hogy teljesítsük Isten akaratát.

67.  Hogyan fogalmazta meg Jézus Isten akaratát?

Jézus Isten akaratát a főparancsban így fogalmazta meg: 1. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! 2. Szeresd felebarátodat mint önmagadat!

68.  Mi a lelkiismeret?

A lelkiismeret Isten szava bennünk, amely bensőleg int ara, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk.

69.  Mit teszünk amikor imádkozunk?

Amikor imádkozunk, Istennel beszélgetünk.

70.  Melyek az imádság fő céljai?

Az imádság fő céljai az imádás, hálaadás, engesztelés, kérés és fölajánlás.

71.  Milyen ajándékot kapott Szűz Mária Istentől?

Az istenanyaságot, a szeplőtelen fogantatást, a szűzi anyaságot, a bűntelen életet és a mennybevitelt.

72.  Mire hív meg Isten minden keresztény embert?

Isten minden keresztény embert meghív az életszentségre, amely bármely élethivatásban megvalósítható.

73.  Mik a jócselekedetek?

A jócselekedetek azok a cselekedetek, amelyek Isten akaratával megegyeznek.

74.  Mi kísér minket bűnre?

Bűnre a rosszra hajló természetünk, a bűnös környezet és a gonosz lélek kísér minket.

75.  Mi lehet bűnre vezető alkalom?

Bűnre vezető alkalom lehet egy (több) rossz barát, társaság, hely, szórakozás és környezet, amely miatt könnyen vétkezhetünk, ha el nem kerüljük.

76.  Melyek a legveszélyesebb bűnös hajlamok?

A legveszélyesebb bűnös hajlamok: 1. Kevélység, 2. Fösvénység, 3. Bűnös érzékiség, 4. Irigység, 5. Torkosság, 6. Harag, 7. Lustaság. Ezek a főbűnök.

77.  Az anyaszentegyház öt parancsolata:

1.                   A parancsolt ünnepeket szenteld meg.

2.                   Vasárnap és ünnepnap az egész szentmisén végy részt.

3.                   Hamvazószerdán és minden pénteken végezz bűnbánati cselekedetet.

4.                   Évente legalább egyszer gyónj és áldozz.

5.                   Az egyház intézményeit támogasd.

78.  Isten tízparancsolata:

1.                   Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj!

2.                   Isten nevét hiába ne vedd!

3.                   Az Úr napját szenteld meg!

4.                   Atyádat és anyádat tiszteld!

5.                   Ne ölj!

6.                   Ne paráználkodj!

7.                   Ne lopj!

8.                   Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!

9.                   Felebarátod házastársát ne kívánd!

10.               Mások tulajdonát ne kívánd!

79.  A hat főigazság:

1.                   Egy Isten van.

2.                   Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

3.                   A Fiúisten emberré lett, hogy minket megváltson és üdvözítsen.

4.                   Isten igazságos bíró, a jókat megjutalmazza, a rosszakat megbünteti.

5.                   Az ember lelke halhatatlan.

6.                   Isten kegyelme az üdvösségre szükséges.

80.  A) Az irgalmasság testi cselekedetei:

1.                   Az éhezőknek ételt adni.

2.                   A szomjazóknak italt adni.

3.                   A szegényeket ruházni.

4.                   Az utasoknak szállást adni.

5.                   A fogságban lévőket kiváltani (imádkozni értük).

6.                   A betegeket látogatni.

7.                   A halottakat eltemetni.

B) Az irgalmasság lelki cselekedetei:

1.                   A bűnösöket meginteni.

2.                   A tudatlanokat tanítani.

3.                   A kételkedőknek jó tanácsot adni.

4.                   A szomorúakat vigasztalni.

5.                   A bántalmakat békével tűrni.

6.                   Az ellenünk vétkezőknek megbocsátani.

7.                   Az élőkért és holtakért imádkozni.

 

81. A Szentlélek elleni bűnök

Ezek az istenes élet alapjait érintik, a javulás lehetőségeit teszik kétségessé, a Szentlélek indításainak vetnek gátat, ezért különösen veszélyesek:
1. Isten irgalmasságában vakmerően bizakodni.
2. Kétségbeesni Isten kegyelme felől.
3. A megismert igazság ellen tusakodni.
4. Isten kegyelmét másoktól irigyelni.
5. Üdvös figyelmeztetések ellenére a bűnökben megátalkodni.
6. A bűnöket mindhalálig meg nem bánni.

82. Idegen bűnök

Melyekkel mások bűnét elősegítjük vagy okozzuk, s ezáltal bűntársak, bűnrészesek leszünk:
1. Másnak bűnre tanácsot adni.
2. Másnak bűnös dolgot parancsolni.
3. Vétekben mással egyetérteni.
4. Mást bűnre ingerelni.
5. Másnak bűnös cselekedetét dicsérni.
6. Másnak bűnét elnézni vagy elhallgatni.
7. Más bűnét elősegíteni vagy oltalmazni.

 

Birmovka - otázky

1. Prečo žijeme vo svete?

Preto žijeme vo svete, aby sme spoznali Boha a jeho lásku, opätovali ju a dosiahli večný život.

2. Ako opätujeme Božiu lásku?

Božiu lásku tak opätujeme, že veríme v Ježiša Krista: prijmeme jeho učenie a zveríme mu svoj život.

3. Kto je Boh?

Boh  je Stvoriteľ  sveta, náš nebeský Otec. Boh je Večná Láska, Pravda a Krása.

4. Čo máme veriť?

To máme veriť, Čo Boh zjavil.

5. Čo je zjavenie?

Zjavenie je Božie posolstvo ľuďom.

6. Ako chráni Cirkev zjavenie?

Cirkev chráni zjavenie vo Svätom Písme a Tradícii.

7. V ktorom náboženstve sa nachádza plnosť zjavenia?

Plnosť zjavenia sa nachádza v kresťansko-katolíckom nábožen­stve.

8. Čo je Sväté Písmo?

Sväté Písmo je zbierka kníh, ktoré Cirkev uznala za inšpirované Bohom. Sväté Písmo je napísané Božie posolstvo.

9. Čo je inšpirácia?

Inšpirácia je činnosť Ducha Svätého, ktorá zabezpečuje, aby vyvolení ľudia Božie posolstvo zachytili bez omylov.

10.  Čo je tradícia?

Tradícia je živé učenie Cirkvi, ktorá sa zakladá na hlásaní apoštolov.

11. Z koľkých častí sa skladá Sv. Písmo?

Skladá sa z dvoch častí: Starý Zákon a Nový Zákon. Starý Zákon obsahuje 46 kníh, Nový Zákon 27.

12. Kto je človek?

Človek je osobnosť /osoba/ stvorená na Boží obraz, ktorá má telo i dušu.

13. Čo je základom ľudskej dôstojnosti?

Základom ľudskej dôstojnosti je to, že Boh nám dal rozum a slobodnú vôľu a pozval nás do večného života.

14.  Čo skazilo život ľudí?

 Život ľudí skazil prvý hriech. Tento hriech nazývame dedičný hriech.

15. Aké sú následky dedičného hriechu?

Následky dedičného hriechu sú: 1. stratili sme život božích detí, 2. porušila sa aj ľudská prirodzenosť. To je dedičstvo každého človeka - dedičný hriech.

16. Ako sa zmilúva Boh nad ľuďmi?

Boh prisľúbil a poslal vykupiteľa, aby ľudí vykúpil z hriechu a spasil.

17. Kto je Ježiš Kristus?

Ježiš Kristus je druhá božská osoba, jednorodený Boží Syn, ktorý sa pre nás stal človekom.

18. Čo znamená meno Ježiš a slovo Kristus?

Meno Ježiš znamená Vykupiteľa, Osloboditeľa, Spasiteľa. Slovo Kristus znamená Mesiáša, Pomazaného.

19. Ako sa Boží Syn stal človekom?

Boží Syn sa tak stal človekom, že si vzal mocou Ducha Svätého ľudské telo z Panny Márie.

20. Prečo sa Boží Syn stal človekom?

Boží Syn sa stal človekom, aby oslávil Otca, nás učil slovom a príkladom, životom, smrťou a zmŕtvychvstaním vykúpil.

21. Žil Ježiš?

Ježiš žil. Veď aj starobylé historické pramene o ňom píšu. A nielen evanjelisti a kresťanskí spisovatelia písali o ňom, ale aj židovskí a rímski historici, napr. Tacitus, Plinius, Suetonius, Josephus Flavius.

22. Čo učil Pán Ježiš?

Pán Ježiš učil to, čo máme veriť a konať, aby sme boli božími deťmi.

23. Ako nazývame učenie Pána Ježiša?

Učenie Pána Ježiša nazývame evanjeliom, čiže radostnou zvesťou.

24. Kto je veriacim človekom?

Veriacim človekom je ten, kto spoznal Božiu lásku, s radosťou ju prijal a snaží sa podlá nej žiť.

25. Čomu nás učí Ježiš svojím utrpením a ukrižovaním?

Ježiš nás učí svojim utrpením a ukrižovaním na to, že aj naše kríže majú zaslúženú hodnotu a že sa netreba báť smrti.

26. Čo učí Nový Zákon o Bohu?

Nový Zákon učí o Bohu to, že v Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

27. Čo spája v Bohu tri osoby v jedno?

V Bohu tri osoby spája v jedno dokonalá vzájomná láska.

28. Ako pôsobí Duch Svätý v Cirkvi?

Duch Svätý vedie Cirkev v učení, pôsobí na posväcovanie ľudí a v pastierskej službe.

29. Kto je Duch Svätý?

Duch Svätý je tretia božská osoba, skutočný Boh spolu s Otcom a Synom.

30. Kedy zostúpil Duch Svätý na apoštolov?

Duch Svätý zostúpil na apoštolov v deň Turíc.

31. Prečo prišiel Duch Svätý?

Preto prišiel Duch Svätý, aby bol do konca sveta oživujúcim duchom Cirkvi.

32. Čo je Cirkev?

Cirkev je novozákonný Boží ľud, tajomné telo Kristovo.

33. Kto patrí do katolíckej Cirkvi?

Tí pokrstení ľudia, ktorí prijali katolícku vieru a sviatosti Cirkvi, v spoločenstve s pápežom a biskupmi.

34. Koho ustanovil Kristus za viditeľnú hlavu Cirkvi?

Ježiš Kristus ustanovil za viditeľnú hlavu Cirkvi Svätého Petra apoštola.

35. Prečo ustanovil Pán Ježiš Cirkev?

Pán Ježiš preto ustanovil Cirkev, aby viedla ľudí k večnej spáse.

36. Ktoré sú podstatné spoznávacie znaky Ježišovej cirkvi?

Spoznávacie znaky Ježišovej Cirkvi sú: jedna, svätá, katolícka /všeobecná/ a apoštolská.

37. Kto sú biskupi Cirkvi?

Biskupi Cirkvi sú nástupcami apoštolov, dušpastieri diecéz, v jednote s pápežom.

38. V čom sa nemôže mýliť učiteľská Cirkev?

Učiteľská Cirkev sa nemôže mýliť vo veciach viery a mravov.

39. Čo zaručuje neomylnosť Cirkvi?

Neomylnosť Cirkvi zaručuje Kristov prísľub - pôsobenie Ducha Svätého.

40. Čo sa stane s človekom keď zomrie?

Keď človek zomrie, Boh ho súdi.

41. Ako voláme súd po smrti?

Súd po smrti nazývame osobným.

42. Aký je osud človeka po osobnom súde?

Osud človeka po osobnom súde je alebo nebo alebo očistec alebo peklo.

43. Čo urobí Boh s nami na konci sveta?

Na konci sveta nás Boh vzkriesi. S telom a dušou budeme mať účasť na spáse alebo zatratení.

44. Čo je milosť?

Milosť je nadprirodzený dar - Boží život v nás.

45. Koľkoraká je Božia milosť?

Božia milosť je dvojaká: posväcujúca a pomáhajúca.

46. Čo robí v nás Boh posväcujúcou milosťou?

Boh posväcujúcou milosťou našu dušu očisťuje od hriechu a po­sväcuje ju, prijíma nás za svoje deti a robí nás dedičmi neba.

47. Čo sú sviatosti?

Sviatosti si viditeľné znaky, ktoré Ježiš Kristus ustanovil a ktoré naznačujú i sprítomňujú neviditeľnú milosť.

48. Ako živia sviatosti Cirkev?

Sviatosti posilňujú vieru, Bohu dávajú úctu, posväcujú človeka a budujú cirkevné spoločenstvo.

49. Koľko je sviatostí?

Sviatosti je sedem: 1. krst 2. birmovanie 3. Eucharistia 4. sviatosť pokánia 5. pomazanie nemocných 6. kňazstvo 7. manželstvo.

50. Čo  je krst?

Krst je prvou a najpotrebnejšou sviatosťou, ktorá oslobodzuje od všetkých hriechov, robí nás Božími deťmi a členmi Cirkvi.

51. Čo je birmovanie?

Birmovanie je sviatosť, v ktorej pokrstený dostáva dary Ducha Svätého, dostáva silu a poslanie, aby bol živým svedkom Krista vo svete a v Cirkvi.

52. Kto môže birmovať?

Birmovať môže biskup, z jeho poverenia hociktorý vysvätený kňaz.

53. Ako birmuje biskup?

Biskup položí ruku na hlavu birmovanca, jeho čelo pomaže krizmou v tvare kríža a hovorí: M., prijmi znak daru Ducha Svätého.

54. Kto môže byť birmovaný?

Ten môže byť birmovaný, kto dostal patričnú náuku, pripravil sa a odhodlal sa na kresťanský život.

55. Aké sú povinnosti birmovných rodičov?

Povinnosti birmovných rodičov sú aby birmovanca napomáhali slovom a dobrým príkladom v kresťanskom živote.

56. Čo je Eucharistia, čiže sviatosť Oltárna?

Eucharistia čiže sviatosť Oltárna je skutočným telom a krvou Pána Ježiša pod spôsobmi chleba a vína.

57. Prečo ustanovil Pán Ježiš Eucharistiu?

Preto ustanovil Pán Ježiš Eucharistiu, aby sprítomňoval svoju obetu na kríži, svojim telom a krvou sýtil nás a svojou prítomnosťou budoval svoju Cirkev.

58. Čo je sv. omša a z čoho pozostáva?

Svätá omša je novozákonná obeta pri slávení Eucharistie. Svätá omša. pozostáva z liturgie slova a z liturgie obety.

59. Kto prijíma nehodne?

Ten prijíma nehodne, kto vedome v ťažkom hriechu prijíma, je to svätokrádež.

60. Aké sú účinky svätej spovede?

V svätej spovedi nám Boh odpúšťa hriechy, navracia resp. zveľaďuje v nás milosť posväcujúcu, chráni nás od zatratenia a dáva silu do boja proti hriechu.

61. Aký je poriadok sviatosti pokánia - čo ju predchádza?

Poriadok sviatosti pokánie je: 1. spytovanie svedomia, 2. ľútosť a predsavzatie, 3. spoveď a rozhrešenie, 4. za­dosťučinenie.

62. Čo máme bezpodmienečne priznať v spovedi?

Bezpodmienečne sa musíme spovedať z každého smrteľného hriechu, ich počet a okolnosti.

63. Kto pácha hriech?

Hriech pácha ten, kto vedome a dobrovoľne sa vzpiera Božím prikázaniam.

64. Kto pácha smrteľný hriech?

Smrteľný hriech pácha, ten, kto v dôležitej veci, vedome a dobrovoľne sa vzpiera Božím prikázaniam.

65. Kto pácha všedný hriech?

Všedný hriech pácha ten, kto v menšej veci, alebo nie celkom vedome a dobrovoľne sa vzpiera Božím prikázaniam.

66. Na čo nás zaväzuje kresťanská viera?

Kresťanská viera nás zaväzuje nielen na to, aby sme uverili Božiemu posolstvu, ale aj na to, aby sme plnili Božiu vôľu.

67. Ako definoval Ježiš Božiu vôľu?

Ježiš definoval Božiu vôľu v hlavnom prikázaní takto:

1.  milovať budeš Pána Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, z celej mysle a zo všetkých síl! Miluj blížneho ako seba samého!

68. Čo je svedomie?

Svedomie je Boží hlas v nás, ktorý naše vnútro napomáha niečo urobiť alebo neurobiť.

69. Čo robíme, keď sa modlíme?

Keď sa modlíme zhovárame sa s Bohom.

70. Aké sú hlavné ciele modlitby?

Hlavné ciele modlitby sú: 1. klaňanie, 2. dobrorečenie, 3. odprosenie, 4. prosba a obeta

71. Aké dary dostala Panna Mária od Boha?

Tie , že sa stala Bohorodičkou, bola nepoškvrnené počatá, panenské materstvo, život bez hriechu a nanebovzatie.

72. K čomu pozýva Boh každého kresťana?

Boh každého kresťana pozýva k svätosti života, ktorá je uskutočniteľná v akomkoľvek životnom povolaní.
73. Čo je dobrý skutok?

Dobrý skutok je ten skutok, ktorý sa zhoduje s Božou vôľou.

74. Čo nás pokúša na hriech?

Na hriech nás pokúša naša prirodzenosť náklonná na hriech, hriešne okolie a diabol.

75. Čo môže byť príležitosťou na hriech?

Príležitosťou na hriech môže byť zlý priateľ, spoločnosť, miesto rozhovor, okolie kvôli ktorým ľahko zhrešíme, ak ich neobídeme.

76. Ktoré sú najvážnejšie hriešne náklonnosti?

Najvážnejšie hriešne náklonnosti sú 1. pýcha 2. lakomstvo 3. smilstvo 4. závisť 5. obžerstvo 6. hnev 7. lenivosť. Sú to hlavné hriechy.

77.  Päť cirkevných prikázaní:

1.  Svätiť prikázané sviatky.

2.  V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši.

3.  Konať skutky kajúcnosti, ako ich určila cirkevná vrchnosť.

4.  Aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať Sviatosť Oltárnu.

5.  Podporovať cirkevné ustanovizne.

78. Desatoro Božích prikázaní znie takto:

1.  Ja som Pán, Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa,
aby si sa im klaňal.

2.  Nevezmeš mena Božieho nadarmo.

3.  Spomni, aby si deň sviatočný svätil.

4.  Cti otca svojho i matku svoju.

5.  Nezabiješ.

6.  Nezosmilníš.

7.  Nepokradneš.

8.  Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.

9.  Nepožiadaš manželku blížneho svojho.

10.  Ani nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je.

79. Šesť hlavných práv znie takto:

1.  Boh je len jeden.

2.  V Bohu sú tri osoby, Otec, Syn a Duch Svätý;

3.  Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil a spasil;

4.  Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce;

5.  Ľudská duša je nesmrteľná.

80. a/ Skutky telesného milosrdenstva sú:

1. hladných kŕmiť, 2. smädných napájať, 3. nezaoblečených odievať 4. pocestných sa ujímať, 5. väzňov vykupovať, 6. cho­rých navštevovať, 7. mŕtvych pochovávať.

b/ Skutky duševného milosrdenstva sú:

1. hriešnych k pokániu napomínať, 2. nevedomých v náboženstve poučovať, 3. pochybujúcim dobre radiť, 4. zarmútených tešiť, 5. krivdu trpezlivo znášať, 6. ubližujúcim odpúšťať, 7. za živých a zomrelých sa modliť.

81. Šesť hriechov proti Duchu Svätému:

1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo.

2. Zúfať napriek Božiemu milosrdenstvu.

3. Odporovať poznanej kresťanskej pravde.
4.  Závidieť blížnemu Božiu milosť.

5. Zatvrdzovať si srdce proti spasiteľnému napomenutiu.

6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti

82. Deväť cudzích hriechov:

1. Dávať iným radu na hriech.

2. Povzbudzovať iných na hriech.

3. Iným kázať hrešiť.

4. Súhlasiť s hriechom iných.

5. Pomáhať pri hriechu iných.

6. Mlčať pri hriechu iných.

7. Zastávať hriechy iných.

8. Netrestať hriechy iných.

9. Chváliť hriechy iných